صحیفه سجادیه کامله با اشارتی به بهداشت روانی
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : انگلیسی
کتاب صحیفه سجادیه با اشاراتی به بهداشت روانی با هدف نگرش بدیع و کارکردگرا به دعا نگاشته شده است .دعا افزون بر آثار قدسی وثواب اخروی دارای الگوهای شناختی رفتاری وعاطفی است که در سلامت جسم وروان موثر است.نیایش دبستان معرفت برای نواموختگان دانشگاه حکمت برای اندیشمندان وکنگره رفعت برای عارفان است